Login Register

The 2015 roundtable for SAIAS graduates held successfully

On June 26, 2015, SAIAS held its annual roundtable for its graduating MA and PhD students. SAIAS vice-director Liu Jun chaired and spoke at the event, and participants included faculty members Pan Xinming, Bao Chengke, Wang Tiejun, Wang Haiyan, Jiang Rui, Zhang Xin, Zhang Shumei, Yan Dexue, and Yin Yiping. On behalf of the graduating students, Zheng Zhiguang, Jiang Qiwang, Liu Ling, Li Houli, and Jiang Ning reminisced about their lives at SAIAS. In conclusion, the faculty members conveyed their best regards to the graduating students.